banner

Qualityokary hilli bar we plastinka alýumin ýadrosy

Gysga düşündiriş:

alýumin plastinka çyzykly sowadyjy ýadro, radiator ýadrosy, awtoulag alýuminiý sowadyjy ýadro dizaýn edilip bilner, sebäbi her bir talap özboluşlydyr.Performanceerine ýetiriş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin “Offset fin”, “Perforated-fin”, “tolkunly fin”, “serrated-fin”, “fin-fin” ýaly dürli fin spesifikasiýalarymyz bar.Awtoulag alýuminiý sowadyjy ýadro, awtoulag we ulagyň ýylylyk çalşyjylarynda we beýleki ýokary öndürijilikli programmalarda giňden ulanylýar, sebäbi kiçi göwrüm we ýeňil bilen ajaýyp ýylylyk geçiriş kuwwatyny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Iň oňat plastinka we bar Alýumin ýadrosyny öndüriji we üpjün ediji gözleýärsiňizmi?Döredijilige kömek etmek üçin gowy bahalarda giň saýlawymyz bar.Howa bilen sowadylýan ýylylyk çalşyjy ýadrolaryň hemmesi kepillendirilýär.Biz Hytaýdan ýasalan alýumin radiator ýadrosynyň zawody.
Bar we plastinka alýumin ýadrolary oba hojalygynyň we tokaý tehnikasynyň ýylylyk çalşyjysynda, awtoulagda, ýük awtoulagynda, lokomotiwde, howa guradyjyda, kompressorda, gurluşyk tehnikasynda, dwigatelde, generatorda we beýleki ýokary öndürijilikli programmalarda giňden ulanylýar, sebäbi kiçi göwrümli ajaýyp ýylylyk geçirijilik ukybyny hödürleýär. we agramy.Taýýar sowadyjylar bilen deňeşdirilende, ýylylyk çalşyjy ýadro üçin basyş synagy üçin hakykatdanam köp iş gerek.Alýum sowadyjy ýadrosynyň möhürlenmegi üçin basyş synag gysgyçlaryny düzmeli.“Coolingpro”, mydama abraýly müşderilerimiz üçin birinji derejeli alýumin plastinka bar ýylylyk çalşyjy we ýadro üpjünçiligine ünsi jemleýär.
Finler: Düz Fin, Deşikli Fin, Tolkun Fin, Louvered Fin, Serrated Fin
Gurluşy: Plastinka we çyzyk, plastinka
Alýumin ýadrosy: strengthokary güýç, ýokary ýylylyk geçirijiligi, ýokary howpsuzlyk koeffisiýenti.
Supersoniki arassalama: efficiencyokary netijelilik, metalda az poslama, hapalanma az.
Wakuum brazing: Wakuum derejesine, temperatura we wagta berk gözegçilik.
Synag: Howanyň berkligi synagy, Gidrawlik basyş synagy, 100% geçdi.

Sorag-jogap

1-nji sorag: oilag sowadyjy / ýylylyk çalşyjyny sazlap bilersiňizmi?
Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä plastinka-ýylylyk çalşyjy / ýag sowadyjy / sowadyjy öndürip bileris.
2-nji sorag: Önümleriňizi satyn almak isleýärin, nädip töläp bilerin?
J: T / T arkaly töläp bilersiňiz
3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: B / L senesine garşy bir ýyl kepillik.
4-nji sorag: Web sahypaňyzda isleýän zadymyzy tapmasak, näme etmeli?
J: Bize zerur önümleriň beýany we suratlaryny e-poçta iberip bilersiňiz, öndürip biljekdigimizi barlarys.
5-nji sorag: Hil barlamak üçin her elementiň nusgalaryny satyn alyp bilerismi?
J: Hawa, hil synagynyň möhümdigine düşünýäris we nusgany hil synagy üçin iberendigimize begenýäris.
6-njy sorag: Gurluşyň wagty näçe?
J: 2 ~ 3 hepde plastinka-ýylylyk çalşyjy;5 hepdäniň dowamynda turba we fin ýa-da gaplanan gatlak sowadyjylary Takyk wagt zawodyň tertibi bilen kesgitlenýär.
7-nji sorag: Logotipimizi plastinka-ýylylyk çalşyjy / ýag sowadyjy / sowadyjyda goýup bilersiňizmi?
J: Hawa, logotipiňiziň taýýar dizaýnyny bermegiňizi haýyş edýäris, biz ony stikerlere öwreris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary