banner

Biz hakda

abot

KompaniýaProfil

Dünýädäki iň uly, iň köp işleýän ulaglaryň käbirini güýçli saklap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri hereketlendirijini sowatmak bilen meşgullanýarys.
Uly awtoulaglar üçin zarýadly howa sowadyjy we ýag sowadyjylary bilen başladyk.Pastöne soňky on ýylda biz gurluşyk, magdançylyk, harby ulaglar we öndürijilik awtoulaglary ýaly ag we awtoulag ýollary üçin sowadyjy komponentleriň esasy üpjünçisi bolduk.

KompaniýaGüýç

Uly awtoulaglar üçin zarýadly howa sowadyjy we ýag sowadyjylary bilen başladyk.Pastöne soňky on ýylda biz gurluşyk, magdançylyk, harby ulaglar we öndürijilik awtoulaglary ýaly ag we awtoulag ýollary üçin sowadyjy komponentleriň esasy üpjünçisi bolduk.

5000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany bolan Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäherinde ýerleşýän “Coolingpro”, ýylylyk çalşyjy üçin synag liniýasynyň, gurnama liniýasynyň we synag desgasynyň doly toplumyna eýedir.Mundan başga-da, “Coolingpro” Demirgazyk Amerikanyň bazaryny we Europeanewropa bazaryny öz içine alýan “Tube-Fin Charge Air Coolers” we “Bar-Plate Charge Air Coolers” ýaly agyr ýük awtoulaglary zarýadly sowadyjylar üçin garaşsyz önümçilik liniýasyny işleýär.Şu wagta çenli premium zarýadly howa sowadyjy diapazonymyz: Chevrolet GMC, Dodge, Ford, Freightliner, International, Kenworth, Mack, Marmon, Oşkoş, Peterbuilt, Western Star, Volvo, Scania, Iveco, Fuso, we MercCATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, KESEL, KOBELCO, KUBOTA.

Roadoldan çykýan ýylylyk dolandyryşy barada aýdylanda, “Caterpillar”, “Komatsu”, “Hitachi”, “Volvo”, Hyundai, Sumitomo, Daewoo, Doosan, JCB üçin radiator öndürýäris, Sanyi, XCMG, uchauçaý we ş.m. .

BiziňkiHyzmatlar

1.Şeýle hem, Kanada we ABŞ müşderimiz üçin sowadyjy paket taýýarlaýarys.
2.Mundan başga-da, müşderilerimiziň talaplary üçin alýumin ýadrosyny, turba we fin ýa-da bar we plastinka bilen üpjün edip bileris.Şeýle hem zarýadly howa sowadyjy tanklary satýarys.
3.Şeýle hem, alýumin öndürijilik sowadyjy we doly alýumin radiator bilen meşhur.Öndürijilik böleklerimizi dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna satýarys.
4.Biz diňe bir ýokary hilli sowadyjy komponentleri satman, eýsem daýhanlara, ýük daşaýan maşynlara, mehaniklere we dükan eýelerine tehniki goldaw we “nou-hau” goldaw berýäris.
5.Mundan başga-da, agyr götermek üçin adamlaryň we kompaniýalaryň enjamlaryna bil baglaýandyklaryna düşünýäris.Ulagyňyz aşak düşende, iş gutarmaýar.Şonuň üçin abatlamaga garaşýan wagtyňyz bölekleriňizi çaltlaşdyrmak üçin telefona we e-poçta ýakyn durýarys.
6.Netijede, internetde hil satyn almak kyn bolup biljekdigine düşünýäris.Biziň maksadymyz, gutyny açanyňyzda şol pursaty 100% kanagatlanmak kepillendirilen tejribe etmek!Iň gowy bahadan diňe OEM hil bölegini satyn alandygyňyzy bilmekden gowy zat ýok.Komponentiňiz, material ýa-da ussatlykdaky kemçiliklere garşy bir ýyllap ýapylýar.Birinji ýylyň dowamynda kynçylyk çekýän bolsaňyz, çalyşmak üçin bize ýüz tutuň.

KompaniýaSergi