banner

“Coolingpro” 2022-nji ýylda Wuxi şäherinde bir zawod satyn alýar

zjnew1

Kompaniýamyzyň işiniň çalt ösmegi we müşderiler sargytlary ýerine ýetirenlerinden soň öz wagtynda eltmek üçin 2022-nji ýylda sowadyjy enjam Wuxi şäheriniň Mashan şäherindäki Taihu kölünden başga ýerde ýerleşýän ýylylyk çalşyjy zawody satyn aldy, bu has ýokary we döwrebap 5000 inedördül metrlik zawod, 4500 gurluşyk meýdany 60 we 60 işgär.Işgärleriň hemmesiniň ýarysy, ýylylyk çalşyjy pudagynda 5 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan tehniki işgärlerdir.Şereketde iň ösen vakuum ýanýan peç we fin enjamy bar.Annualyllyk kuwwatlylygy 80,000 toplum ýylylyk çalşyjy.Kärhananyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin Coolingpro gözleg we ösüş işlerine işjeň gatnaşýar we hemişe durmuşy ýatda saklamaly, Coolingpro diňe Dong Hua uniwersitetiniň Daşky gurşaw ylym we in Engineeringenerçilik kolleji, Şanhaý JiaoTong uniwersiteti we a. Gözleg we gözleg mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin başga-da birnäçe ylmy we tehniki bölümler, şeýle hem öz zawodymyzda ýylylyk çalşyjy in engineeringenerçilik merkezini döretdi.Mundan başga-da, ýel-tunel synag skameýkasy we impuls synag skameýkasy we öňdebaryjy ýylylyk çalşyjy synag enjamlary ýaly enjamlar.

Coolingpro, bar we plastinka ýylylyk çalşyjy pudagyň arasynda iň ýokary üpjün ediji.Coolingpro önümleriň hilinde we kompaniýanyň markasyny döretmekde uly tagalla edýär.Yzygiderli we üznüksiz tehniki täzelikler we önümçilik dolandyryşy sebäpli “Coolingpro” köp abraý gazandy.

Ajaýyp tejribe, ösen desgalar, ajaýyp gözleg we önümçilik topary bolan hünärmen we ýokary öndüriji hökmünde Coolingpro, satuw hyzmatyndan soň ähli müşderilere önüm dizaýny, tehniki goldaw ýaly birnäçe hyzmatlary berip biler.

Esasan önümlerimiz bar we plastinka radiatory, bar we plastinka ýag sowadyjy, bar we plastinka zarýadly howa sowadyjy suw, bar we plastinka öndürijilik radiatory, bar we plastinka öndürijilik sowadyjy we ş.m.Häzirki wagtda gurluşyk tehnikasy, täze energiýa ulgamy, demir ýol tranziti, oba hojalygy, magdançylyk we öndürijilik awtoulaglary ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.

Bize Kanada, ABŞ, Awstraliýa, Günorta Afrika, Dubaý, Taýland we Polşa önümlerini eksport etdik.

Biznesi ösdürmek, nou-hau alyşmak we biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin pudaklaýyn dostlary tüýs ýürekden garşylaýarys.Bize baryp görmek we biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak üçin mähirli garşylanýar.Sargytlar we soraglar mähirli garşylanýar.
E-poçta arkaly habarlaşmakdan çekinmäň:hoochongfa@coolingprofessional.comýa-da 0086-15888618902 jaň edip bilersiňiz
Geliň ajaýyp geljegi döretmek üçin bilelikde işleşeliň!


Iş wagty: Fewral-05-2023